• Połączenie Spółek

  FAM połączenie spółek

 • Plan Połączenia

  Plan połączenia THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz FAM Spółka Akcyjna uzgodniony w dniu 16.07.2019 r.

  Plan Połączenia

 • Dotyczy uchwał NWZ z 19 lutego 2019 r.

  W związku z postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy o zabezpieczeniu roszczenia wstrzymującego wykonalność uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM S.A. (dalej: NWZ FAM) z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 3 NWZ FAM z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 Sp. z o.o. w trybie art. 418 k.s.h. akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 4 NWZ FAM z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 4 NWZ FAM z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 k.s.h., Spółka wstrzymała wydawanie jak i sporządzanie nowych dokumentów/odcinków zbiorowych akcji FAM S.A. w oparciu ww. uchwałę nr 3 NWZ FAM z dnia 19 lutego 2019 r.

 • Regulamin wydawania akcji

  W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19.02.2019 r. uchwały nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki należących do akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w celu ustanowienia zasad wydawania osobom uprawnionym Dokumentów Akcji (względnie odcinków zbiorowych Akcji), Zarząd Spółki przyjął „Regulamin wydawania dokumentów (względnie odcinków zbiorowych) akcji Spółki pod firmą FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu”.

   

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM spółka akcyjna na dzień 19 lutego 2019 r.

  Zarząd Spółki informuje o zwołaniu przez akcjonariusza THC SPV10 sp. z o.o.  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na dzień 19 lutego 2019 r. godz. 8.00 , w Warszawie (00-036) przy ul. Foksal 3/5, w Sali B, mieszczącej się na I piętrze w Centrum Prasowym FOKSAL DOM DZIENNIKARZA, z  porządkiem obrad zgodnym z treścią ogłoszenia MSiG 18(5657) z dnia 25 stycznia 2019 roku pod poz. 4323 str. 16.

  MSIG 18/2019 (5657) 

  Osoby wyrażające wolę wzięcia udziału w zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które posiadały akcje Spółki objęte przymusowym wykupem realizowanym na podstawie uchwały nr 3 NWZ Spółki z dnia 18.06.2018 r. , proszone są o kontakt ze Spółką celem dokonania właściwej rejestracji.

  Informacja Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych RODO.

 • Informacja w sprawie procedury przymusowego wykupu akcji FAM

  Informacja w sprawie procedury przymusowego wykupu akcji FAM

 • Ogłoszenie o uiszczeniu całej sumy przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego

  Ogłoszenie o uiszczeniu całej sumy przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego

   

  Zarząd Spółki FAM S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ceny przymusowego wykupu dokonywanego przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, ustalonej przez biegłego wybranego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.06.2018 r., akcjonariusz większościowy THC SPV10 sp. z o.o. w dniu 25.06.2018 r. wpłacił na rachunek bankowy Spółki całą sumę wykupu za akcje podlegające temu przymusowemu wykupowi. Oznacza to, że – zgodnie z art. 418 § 3 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych – dotychczasowi akcjonariusze mniejszościowi Spółki, uprawnieni do akcji podlegających opisywanemu przymusowemu wykupowi, z dniem 25.06.2018 r. utracili wszystkie uprawnienia z akcji Spółki. Procedura weryfikacji byłych akcjonariuszy mniejszościowych i odbioru ceny wykupu zostanie opublikowana odrębnym ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki.

 • Ogłoszenie o uchwałach NWZ z dnia 18.06.2018 oraz informacja o ustaleniu przez powołanego biegłego ceny akcji spółki

  Ogłoszenie o uchwałach podjętych przez NWZ w dniu 18.06.2018 oraz informacja o ustaleniu przez powołanego biegłego ceny akcji spółki podlegających przymusowemu wykupowi.

  Treść ogłoszenia opublikowana w MSiG 121/2018. Poz. 27386.

  MSiG 121/2018

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Ogłoszenie o zwołaniu
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

   

  Zarząd FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 395 § 1 w zw. z 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułów 24.1, 26 i 34 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r. na godz. 11:00, w Warszawie przy Pl. Inwalidów 10 Sala Dąb Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.

  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

  7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

    1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku;

    2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;

    3) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;

    4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

  8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.

  9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

    1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku;

    2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;

    3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku;

    4) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;

    5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku;

    6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

  10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   

  MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY NR 105

 • Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 18.06.2018

  Ogłoszenie o zwołaniu
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

  THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Burakowskiej 5/7, KRS 0000649487, REGON: 365959671 , NIP: 5252686206 (dalej także jako: "THC SPV10"), uprawniona do 26.061.850 akcji zwykłych na okaziciela oraz 86.206.896 akcji imiennych spółki pod firmą: FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-611), przy ul. Avicenny 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000065111, REGON: 870260262 , NIP: 8750002763 , o kapitale zakładowym w wysokości 34.246.061,43 zł (dalej również jako: "Spółka"), reprezentujących łącznie 95,07% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 399 § 3 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.4 i art. 34 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 r., na godz. 1000, we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33, TERMINAL HOTEL, sala konferencyjna Odyssey, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

          1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

          2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

          3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

          4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

         5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy

             reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.

         6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek

             handlowych.

         7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

   

  MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Nr 99 

 • Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Ogłoszenie o zmianie porządku obrad  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  Spółka informuje , że dniu 22 marca 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 58(5446) pod pozycją 12267  ukazało się ogłoszenie Spółki FAM S.A.

  W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2018 r., na godzinę 10:00, we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33, TERMINAL HOTEL, sala konferencyjna Odyssey (dalej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.

  5. Przyjęcie porządku obrad.

  6. Podjęcie

  - uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 30.000.000,04 zł poprzez emisję nie więcej niż 103.448.276 nowych akcji imiennych Spółki serii G w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji imiennych Spółki serii G i w sprawie zmiany Artykułu 7. Statutu Spółki;

  - uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

  - uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej do jego ustalenia

  - uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

  7. Zamknięcie obrad.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Spółka informuje , że dniu 8 marca 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48(5436) pod pozycją 10145  ukazało się ogłoszenie Spółki FAM S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2018 r. o godz. 10:00 we Wrocławiu przy Ul. Rakietowej 33, TERMINAL HOTEL, sala konferencyjna Odyssey.

   Porządek Obrad:

  1.  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2.  Wybór Przewodniczącego.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.

  5. Przyjęcie porządku obrad.

  6. Podjęcie:

  - uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

  - uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do jego ustalenia

  7. Zamknięcie obrad.

   

  Ogłoszenie w Monitorze Sądowym nr 48

 • Raport kwartalny 2017

 • Raport kwartalny 2016

 • Zmiany w Zarządzie FAM Grupa Kapitałowa S.A.

  Z dniem 13 listopada 2014 r. Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Relidzyńskiemu  powierzono funkcję Prezesa Zarządu Spółki, jednocześnie nowym Członkiem Zarządu został Pan Sławomir Chrzanowski.

  Pan Sławomir Chrzanowski ma 42 lata, posiada wykształcenie magisterskie ekonomiczne.

  Ukończył  Wydział Zarządzania oraz studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz liczne kursy z zakresu finansów i księgowości.

  W okresie od stycznia 1997 do listopada 2001 roku zajmował stanowiska  specjalisty, głównego specjalisty oraz kierownika w Zespole Planowania i Analiz Finansowych w Pekao Leasing Sp. z o.o. . Od lipca 2002 roku do czerwca 2003 roku pełnił funkcję  Dyrektora Finansowego i prokurenta Pekao Leasing Sp. z o.o.  Od września 2003 do września 2008 roku zajmował stanowisko Kierownika Biura Audytu Wewnętrznego w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. we Wrocławiu. Następnie od października 2008 roku do grudnia 2010 roku Dyrektor Finansowy Mostostal Wrocław S.A. , od czerwca 2009 do grudnia 2010 - członek Zarządu Mostostal Wrocław S.A.  Od października 2009 roku do października 2011 roku Dyrektor Finansowy, Prokurent FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., od  października 2011 roku do grudnia 2013 roku  Dyrektor Finansowy FAM Grupa Kapitałowa S.A., od marca do czerwca 2014 roku Dyrektor Finansowy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, od lipca  2014 roku Dyrektor Finansowy FAM Grupa Kapitałowa S.A.

 • Poprawa wyników Grupy Kapitałowej w III kwartale 2013 r.

  W trzecim kwartale 2013 r. przychody grupy wyniosły 41,54 mln zł i były o 9,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2012 r. EBITDA osiągnęła poziom 3,12 mln zł, czyli o 118,5 proc. więcej niż rok wcześniej (przy jednoczesnym blisko dwukrotnym wzroście marży do poziomu 7,5 proc.).

  Zadowalający może być również wzrost zysku netto o 0,94 mln zł, czyli ponad milion zł więcej w skali roku (wyjście ponad kreskę z poziomu straty o 0,08 mln zł). Marża netto wyniosła przy tym 2,3 proc., co oznacza wzrost o 2,5 p.p. w stosunku do poziomu za trzeci kwartał 2012 r.

  Biorąc pod uwagę narastające wyniki w roku bieżącym, przychody grupy wyniosły 109,60 mln zł, a EBITDA 5,64 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2013 r. grupa odnotowała stratę netto na poziomie 0,69 mln zł.

 • FAM GK publikuje wyniki za 2013 r.

  Grupa Kapitałowa FAM w I półroczu 2013 r. wypracowała 68,1 mln zł przychodów. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 2,5 mln zł. Gorsza koniunktura na rynku oraz wyjątkowo długa zima spowodowały istotny spadek liczby zamówień. Na wyniki FAM wpływ miała także mniejsza sprzedaż z odbudowywanego zakładu. Obecnie obłożenie cynkowni w Obornikach jest bliskie 100%.

 • Plan połączenia FAM GK ze spółkami zależnymi

  W dniu 13 sierpnia 2014 r. zarządy FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółek PARTNERSTWO KAPITAŁOWE Sp. z o.o., MAG – BUD INWESTYCJE Sp. z o.o., MOLKE Sp. z o.o. oraz PWR INVESTMENT Sp. z o.o., które są Spółkami w 100% zależnymi od FAM GK (FAM GK jest jedynym udziałowcem tych spółek) podpisały Plan Połączenia Spółek. Plan połączenia został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą FAM GK uchwałą nr VIII/504/2/2014. Spółki Przejmowane ograniczyły swoją działalność do zarządzania posiadanymi aktywami finansowymi, nie realizując w sposób aktywny przedmiotu ich działalności.

  Plan połączenia

   

 • FAM GK publikuje wyniki za I półrocze

  Grupa Kapitałowa FAM w I półroczu 2013 r. wypracowała 68,1 mln zł przychodów. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 2,5 mln zł. Gorsza koniunktura na rynku oraz wyjątkowo długa zima spowodowały istotny spadek liczby zamówień. Na wyniki FAM wpływ miała także mniejsza sprzedaż z odbudowywanego zakładu. Obecnie obłożenie cynkowni w Obornikach jest bliskie 100%.

 • Zmiany w Radzie Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A

  W dniu 30 lipca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o zmianach w składzie Rady Nadzorczej FAM GK. Ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Kazimierz Moloch. Do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Jacek Przybył. Pan Jacek Przybył posiada doświadczenie zawodowe związane z pozyskaniem finansowania dłużnego, wyceną spółek oraz analizą finansową przedsiębiorstw. W latach 2008-2009 Pan Jacek Przybył pracował w australijskim banku inwestycyjnym Macquarie w Londynie na stanowisku analityka finansowego. Następnie w latach 2009-2010 pełnił rolę konsultanta w warszawskim biurze Ernst & Young Corporate Finance doradzając klientom przy projektach infrastrukturalnych. W okresie od 2010 do 2013 roku pracował w dziale bankowości inwestycyjnej w grupie kapitałowej BRE Banku na stanowisku starszego analityka finansowego. Aktualnie prowadzi własną działalność świadcząc usługi doradztwa finansowego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Przybył nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997r. Pan Jacek Przybył jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej spółki.

 • Zmiany w Zarządzie FAM Grupa Kapitałowa S.A.

  Z dniem 16 maja 2014 r. ze składu Zarządu oraz funkcji Prezesa Zarządu Spółki odwołany został Pan Jarosław Litwiński. Jednocześnie nowym Członkiem Zarządu został Pan Paweł Relidzyński.

  Pan Paweł Relidzyński ma 33 lata, posiada wykształcenie magisterskie ekonomiczne oraz ma bogate doświadczenie zawodowe w branży cynkowniczej. Pełni obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Cynkowni Wieluń sp. z o.o. W okresie 10.2010-02.2014 był Prezesem Zarządu Gwarant-Cynkowanie Spółka z o.o. Wcześniej był m.in. Dyrektorem oraz Specjalistą ds. sprzedaży w oddziale Wieluń – ZUGIL S.A. (Gwarant Grupa Kapitałowa S.A.).

  Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej na Wydziale Zarzadzania i Administracji oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji na kierunku Ekonomia.

 • Poprawa wyników FAM GK w pierwszym kwartale

  Przychody Grupy wzrosły w pierwszym kwartale o 23,3 proc. w skali roku i wyniosły 16,1 mln zł.

  Na poziomie operacyjnym, FAM GK wypracowała zysk 116 tys. zł, przy stracie 118 tys. zł rok wcześniej. Grupa znacznie zmniejszyła poziom straty netto - podczas gdy w I kw. 2013 r. strata sięgnęła 906 tys. zł, w roku bieżącym było to 204 tys. zł.

  Główną przyczyną poprawy przychodów w pierwszym kwartale był ponad dwukrotny wzrost przychodów w segmencie obiektów modułowych, a także o 16 proc. lepszy niż rok wcześniej wynik w segmencie cynkowniczym.

  Dzięki konsekwentnej pracy nad poprawą procesu produkcyjnego, koszt własny sprzedaży wzrósł zaledwie o 19 proc., co pozwoliło na poprawę zysku brutto na sprzedaży aż o 3 p.p. Kontynuując intensyfikację działań sprzedażowych na trudnym rynku Grupa Kapitałowa zwiększyła koszty sprzedaży. Koszty ogólnego zarządu pozostały na podobnym poziomie do analogicznego okresu 2013 r. Dzięki temu Grupa Kapitałowa osiągnęła dodatni wynik ze sprzedaży większy o 556 tys. zł. niż w pierwszym kwartale 2013 r. kiedy poniosła stratę.

 • Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A.

 • FAM GK publikuje wyniki za 2013 r.

  Przychody Grupy wyniosły 81,0 mln zł. Ze względu na jednorazowe odpisy związane z planami zbycia spółki zależnej, Grupa odnotowala stratę netto na poziomie 42,3 mln zł.

  Słabe wyniki Grupy wynikają z trudnego dla branży okresu, na co wskazują podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Jedną z podstawowych przyczyn spadku efektywności operacyjnej był rozruch technologiczny zakładu usług cynkowniczych w Obornikach, który uległ pożarowi w połowie 2012 r. Zakład powrócił do pracy z pełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych dopiero w III kwartale 2013 r.

  Wzrost kosztów wynika również z prowadzonych inwestycji w malarnię ciekłą w zakładzie Metalplast Oborniki, której celem było utworzenie nowego centrum zysków. Pierwsze zamówienia w ramach rozruchu technologicznego zrealizowano w lipcu 2013 r.

  W końcówce trzeciego kwartału Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zarządowi podjęcie działań zorientowanych na sprzedaż udziałów w Spółce Stradom S.A. Decyzja ta motywowana jest brakiem wystarczających synergii operacyjnych z podstawową częścią Grupy i stanowi przejaw realizacji ogólnej strategii, której jednym z elementów jest optymalizacja procesów operacyjnych. Największą część odnotowanej straty - 39,5 mln zł - stanowi odpis związany z przeprowadzoną na potrzeby zbycia Stradomia wyceną.

 • Poprawa wyników Grupy Kapitałowej FAM w III kwartale 2013r.

  W trzecim kwartale 2013 r. przychody grupy wyniosły 41,54 mln zł i były o 9,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2012 r. EBITDA osiągnęła poziom 3,12 mln zł, czyli o 118,5 proc. więcej niż rok wcześniej (przy jednoczesnym blisko dwukrotnym wzroście marży do poziomu 7,5 proc.).

  Zadowalający może być również wzrost zysku netto o 0,94 mln zł, czyli ponad milion zł więcej w skali roku (wyjście ponad kreskę z poziomu straty o 0,08 mln zł). Marża netto wyniosła przy tym 2,3 proc., co oznacza wzrost o 2,5 p.p. w stosunku do poziomu za trzeci kwartał 2012 r.

  Biorąc pod uwagę narastające wyniki w roku bieżącym, przychody grupy wyniosły 109,60 mln zł, a EBITDA 5,64 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2013 r. grupa odnotowała stratę netto na poziomie 0,69 mln zł.

 • Bardzo dobre wyniki Grupy Kapitałowej FAM w 2012 r.

  W 2012 r. Grupa wypracowała 165,8 mln zł przychodów. Zostały one utrzymane na poziomie z 2011 r., jednak sprzedaż w tej wysokości zrealizowana została przy istotnie zmniejszonych mocach produkcyjnych w segmencie cynkowniczym w drugim półroczu 2012 r. W tym okresie z działalności wyłączony był jeden z trzech zakładów FAM. Po wzroście o 31,6 proc. FAM GK osiągnęła 11,7 mln zysku na poziomie EBITDA. Skonsolidowany zysk netto był najwyższy od kilku lat i wyniósł 4,6 mln zł. FAM GK poprawia także rentowność. Marża na sprzedaży brutto odnotowana w minionym roku to 15,2 proc. wobec 14,1 proc. w 2011 r.
 • FAM GK otrzymała 8 mln zł odszkodowania

  Grupa Kapitałowa FAM poinformowała o otrzymaniu odszkodowania za straty poniesione w wyniku pożaru cynkowni w Obornikach. Rekompensata pokryła koszty odbudowy zakładu i pozytywnie wpłynie na wynik Spółki wypracowany w 2012 r. oraz 2013 r. Na mocy zawartej z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń ugody 11 marca na konto FAM GK trafiła cała kwota odszkodowania, czyli 8 mln zł (pomniejszona o wcześniejszą zaliczkę). Odszkodowanie będzie miało pozytywny wpływ na wyniki 2012 oraz 2013 roku i zostanie rozliczone w stosownej proporcji.
 • Udane trzy kwartały FAM GK

  Grupa Kapitałowa FAM po trzech kwartałach 2012 r. notuje dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży. Skonsolidowane przychody w okresie styczeń – wrzesień wyniosły 133,6 mln zł, co oznacza wzrost o 14,7 proc. Zysk netto w ujęciu skonsolidowanych został niemal podwojony w stosunku do tego samego okresu 2011 r.
 • Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej FAM

  W pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku Grupa wypracowała 95,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 24 proc. względem poprzedniego roku. Trzykrotnie względem pierwszego półrocza 2011 roku wzrósł zysk netto, który osiągnął poziom 4 mln zł. Poprawa wyników to efekt wzrostu sprzedaży, optymalizacji kosztowej i spadku kosztów odsetkowych.
 • FAM finalizuje sprzedaż gruntu w Chełmnie

  FAM Grupa Kapitałowa zawarła umowę sprzedaży i przeniesienia praw do użytkowania wieczystego gruntu z firmą Koncept WS. Łączna cena sprzedaży wyniosła 1,6 mln zł. Zawarcie umowy sprzedaży jest wykonaniem zawartej 23 kwietnia 2012 r. warunkowej umowy sprzedaży i przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem przysługującego FAM GK prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z prawem własności budynków na nich usytuowanych.
 • Dobry pierwszy kwartał FAM GK

  W I kwartale 2012 r. Grupa znacząco poprawiła wyniki w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Przychody FAM GK po pierwszych trzech miesiącach 2012 r. ukształtowały się na poziomie 45 mln zł, czyli o 27% wyższym niż w okresie styczeń – marzec 2011 r. Na poziomie operacyjnym Grupa odnotowała q/q wzrost o 81%, z 0,8 mln zł do 1,5 mln zł. Spółka zrealizowała też pozytywny wynik netto, który w I kwartale 2012 r. wyniósł 0,9 mln zł, wobec 8 tys. zł straty rok wcześniej. Po znaczącym uproszczeniu struktury Grupy i restrukturyzacji zadłużenia FAM GK koncentruje się na poprawie efektywności operacyjnej i likwidacji zbędnych struktur. Rezultaty tych działań widoczne będą w wynikach kolejnych okresów sprawozdawczych.
 • FAM sprzedaje nieoperacyjne nieruchomości

  23 kwietnia 2012 r. FAM Grupa Kapitałowa zawarła wstępną warunkową umowę sprzedaży gruntu w Chełmnie z firmą Koncept WS. Wartość umowy wyniosła 194 tys. zł. Równocześnie spółki zawarły przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Chełmnie za kwotę 1,4 mln zł.
 • NWZA FAM GK uchwaliło program motywacyjny

  Podczas NWZA akcjonariusze Spółki uchwalili trzyletni program motywacyjny (01.01.2012 r. - 31.12.2014 r.), którym objęty zostanie Zarząd FAM-u oraz kluczowi pracownicy Grupy. W ramach programu przydzielonych może zostać od 0,5 do 1 mln akcji. Liczba walorów do objęcia osiągnie maksimum w przypadku wypracowania przez FAM GK w 2012 r. minimum 4,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, w 2013 r. - 7,3 mln zł, a w 2014 r. - 9,9 mln zł. Cena akcji w ramach programu wyznaczona została na poziomie 1,27 zł – średnia z ostatnich 6 miesięcy 2011 r.

 • Jarosław Litwiński nowym Prezesem FAM GK

  Ceniony w branży przemysłowej menedżer zastąpi na stanowisku Prezesa Dariusza Zielińskiego. Jarosław Litwiński będzie odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie Grupą oraz opracowanie planów dalszego jej rozwoju.

  Dariusz Zieliński ustępuje ze stanowiska po zrealizowaniu powierzonych mu zadań. Z sukcesem zrestrukturyzował Grupę – zredukował jej zadłużenie i sprzedał nierentowne aktywna skupiając się na podstawowej działalności operacyjnej. Doprowadził również do połączenia FAM GK ze spółką zależną FAM Cynkowanie Ogniowe.

  Nowo powołany Prezes to osoba o ogromnym doświadczeniu w budowie i rozwoju Spółek produkcyjnych. Do jego głównych zadań będzie należało bieżące kontrolowanie zakładów FAM oraz poprawa ich efektywności. Plany zakładają m.in. znaczące ograniczenie kosztów funkcjonowania Spółki. W tym celu zlikwidowana zostanie pion odpowiedzialny za zarządzanie holdingiem z siedzibą w Warszawie. Jarosław Litwiński będzie jednocześnie odpowiedzialny za zarządzanie Stradomiem – Spółką zależną FAM.

 • FAM spłaca zadłużenie

  Grupa Kapitałowa spłaciła w całości 7,9 mln zł zadłużenia kredytowego, jakie miała wobec BNP Paribas Polska. Zmniejszy to koszty finansowe FAMu i wpłynie na poprawę jego kondycji płatniczej. Spłata kredytów jest efektem wykonania umów zawartych z BRE Bank S.A., o których wcześniej Spółka informowała rynek raportem bieżącym.

 • Dobre trzy kwartały FAM GK

  W okresie styczeń – wrzesień 2011 r. FAM GK wypracowała 116,5 mln zł przychodów. Spółka zrealizowała zysk zarówno na poziomie operacyjnym – 3 mln zł, jak i wyniku netto – 1,7 mln zł. W analogicznym okresie rok wcześniej skonsolidowana strata operacyjna FAMu wyniosła 6,9 mln zł, a strata netto – 4,7 mln zł. FAM GK pracuje nad obniżeniem zadłużenia i wzrostem rentowności prowadzonego biznesu. Pozytywnie na wyniki przyszłych okresów powinno wpłynąć również niedawne połączenie FAM GK ze spółką zależną FAM Cynkowanie Ogniowe.

 • FAM GK podpisała umowę kredytową

  FAM GK w dniu 2 listopada 2011r. zawarła umowę kredytową o kredyt obrotowy oraz aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Jest to kolejny krok zmierzający do uporządkowania struktury finansowania Grupy Kapitałowej FAM po połączeniu z FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. Nowa umowa będzie miała wpływ na obniżenie kosztów finansowych oraz wydłuży okres spłaty kredytów, co wpłynie na poprawę kondycji płatniczej Grupy, a w dłuższej perspektywie na jej możliwości rozwoju.

  Na mocy umowy Bank udzielił spółce kredytu obrotowego w wysokości 3 mln 55 tys. zł oraz podwyższył kwotę kredytu w rachunku bieżącym od dnia 3 listopada 2011r. do wysokości 6 mln 900 tys. zł.

  Pozyskane środki z umowy o kredyt obrotowy przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań Grupy Kapitałowej wynikających z umów kredytowych zawartych z BNP Paribas Polska S.A a podwyższona kwota kredytu udzielona w ramach aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zostanie przeznaczona na spłatę całości zobowiązań FAM CO z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • Połączenie FAM GK i FAM Cynkowanie Ogniowe

  17 października 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia FAM GK z FAM Cynkowanie Ogniowe. Do tej pory działalność FAM GK koncentrowała się na kwestiach związanych z strategicznym zarządzaniem holdingiem i budowie wartości portfela spółek zależnych. Obecnie nie jest to już tylko spółka holdingowa, ale pomiot prowadzący działalność operacyjną w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe oraz produkcji obiektów modułowych i stolarki otworowej w oparciu o markę Metalplast Oborniki.

  Zarejestrowane połączenie spowoduje uproszczenie struktury Grupy i pozwoli jej poprawić efektywność finansową. Spółka uzyska oszczędności administracyjne oraz lepszą pozycję podczas negocjacji z bankami. Połączenie kończy trwający od ponad dwóch lat proces restrukturyzacji Grupy.

 • FAM porządkuje strukturę finansowania Grupy

  29 lipca 2011 r. FAM GK S.A. i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. podpisały umowy kredytowe z BRE Bankiem na łączną kwotę 11,8 mln zł. Środki z kredytu obrotowego w wysokości 8,4 mln zł FAM GK przeznaczy na spłatę zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii A. Z kolei FAM Cynkowanie Ogniowe pozostałe 3,4 mln zł wyda na spłatę zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych z Bankiem Millennium oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Zawarcie umów kredytowych z BRE Bankiem to pierwszy etap porządkowania struktury finansowania Grupy. Pozwoli to na obniżenie kosztów finansowych ponoszonych przez Grupę z tytułu obsługi zadłużenia oraz ograniczenie ilości i wysokości zabezpieczeń zawartych w dotychczasowych umowach finansowania.

 • FAM Cynkowanie Ogniowe połączy się z FAM GK

  22 lipca 2011 r. Zarządy FAM GK i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. podpisały plan połączenia spółek. Dzień wcześniej plan ten został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą FAM GK. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki zależnej FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. do spółki przejmującej, czyli FAM GK. Ponieważ FAM GK posiada 100% akcji w kapitale zakładowym przejmowanego podmiotu operacji tej nie będzie towarzyszyło podwyższenie kapitału zakładowego. Planowane połączenie musi jeszcze zostać zaakceptowane podczas najbliższego NWZA.

 • FAM GK sprzedaje segment odlewniczy

  FAM Grupa Kapitałowa sprzedała 100% udziałów w posiadanej spółce zależnej - FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Segment odlewniczy od dawna obciążał wyniki Spółki. Sprzedaż nierentownych biznesów - wcześniej Mostostalu Wrocław i teraz FAM Techniki Odlewniczej kończy restrukturyzację Grupy. Działania te pozytywnie odbiją się na wynikach finansowych FAM GK już w I kwartale 2011 r.

 • FAM Cynkowanie Ogniowe przejmuje Metalplast Oborniki

  1 grudnia 2010 r. została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy spółkami zależnymi FAM Grupa Kapitałowa S.A., Mostostal Wrocław S.A. oraz FAM Cynkowanie Ogniowe, w wyniku której FAM Cynkowanie Ogniowe nabyło od Mostostal Wrocław S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa - Metalplast Oborniki Oddział Mostostal Wrocław S.A. Przeniesienie oddziału do FAM Cynkowanie Ogniowe wygeneruje tej spółce wzrost przychodów w 2011 roku w wysokości około 18 mln zł rocznie. Zawarcie umowy jest zwieńczeniem restrukturyzacji Metalplast Oborniki i elementem planu optymalizacji kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej FAM.

 • Wyróżnienie w "Akcji Inwestor"

  Spółka FAM Grupa Kapitałowa S.A. po raz kolejny znalazła się w gronie spółek wyróżnionych w "Akcji Inwestor" organizowanej przez redakcję "Pulsu Biznesu" i pb.pl. Podmioty nagrodzone w tym programie nie lekceważą inwestorów indywidualnych i szybko odpowiadają na kierowane z ich strony pytania.

 • Mostostal Wrocław S.A. finalizuje sprzedaż nieruchomości

  Mostostal Wrocław S.A., spółka zależna od FAM Grupa Kapitałowa S.A, sfinalizował sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 3,3 ha oraz prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Klimasa i Tarnogajskiej. Pozyskane środki w wysokości 15,5 mln zł pozwolą FAM Grupa Kapitałowa S.A. na istotną redukcję zadłużenia bankowego i dalszą restrukturyzację Grupy – zakładającą sprzedaż aktywów nieoperacyjnych oraz skupienie się na najbardziej rentownych projektach.

 • WZA decyduje o emisji obligacji

  17 czerwca 2010 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. podjęto uchwałę o emisji obligacji.

  Planowana wielkość emisji nie powinna przekroczyć 15 mln zł. Papiery nie są zamienne na akcje, a ich wykup nastąpi rok po emisji. Zabezpieczeniem obligacji będą nieruchomości Spółki. Oprocentowanie papierów zostanie ustalone w trakcie budowy książki popytu. Emisja obligacji znacznie przybliży spółkę do zakończenia procesu restrukturyzacji.

 • Zwołanie NWZA na 23 marca 2010

  Dnia 23 lutego Zarząd FAM GK zwołał NWZA Spółki na dzień 23 marca. Do najważniejszych punktów porządku obrad należą z pewnością kwestia umorzenia 852 960 akcji własnych oraz emisja obligacji na kwotę do 15 000 000 mln zł.

  Dnia 23 lutego Zarząd FAM GK zwołał NWZA Spółki na dzień 23 marca. Do najważniejszych punktów porządku obrad należą z pewnością kwestia umorzenia 852 960 akcji własnych oraz emisja obligacji na kwotę do 15 000 000 mln zł.

  Planowana emisja obligacji ma pomóc Spółce w restrukturyzacji zadłużenia bankowego, oraz być dla niej dodatkową opcją finansowania. Emisja obligacji nastąpi w drodze oferty prywatnej. Uchwała przewiduje uszczegółowienie parametrów emisji obligacji przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej.

  "Emisja obligacji byłaby ostatnim elementem restrukturyzacji naszego zadłużenia bankowego - jego zamiana na obligacje wraz z podpisaniem porozumienia restrukturyzacyjnego z bankami znacząco poprawi sytuację finansową Spółki. Osobiście mam nadzieję sprawnie przeprowadzić proces emisji i zakończyć subskrypcję obligacji najpóźniej do końca kwietnia 2010." - powiedział Dariusz Zieliński, Prezes Zarządu FAM Grupa Kapitałowa SA.

 • Mostostal Wrocław i Dr.Oetker

  Mostostal Wrocław SA – spółka należąca do Grupy Kapitałowej FAM – podpisała umowę z firmą Dr.Oetker. Kontrakt opiewający na ponad milion złotych obejmuje wykonanie instalacji chłodniczej w oddziale firmy w Makowie Mazowieckim.

  Mostostal Wrocław jest spółką powstałą z połączenia dwóch podmiotów o ugruntowanej pozycji rynkowej: Mostostal Wrocław oraz Metalplast-Systemy Budowlane. Połączenie firm – zarejestrowane przez sąd w styczniu 2009 - nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Metalplast-Systemy Budowlane do spółki Mostostal Wrocław. Tym samym działalność Mostostal Wrocław została poszerzona o zdolności wytwórcze Metalplast-Systemy Budowlane. Obecnie Mostostal Wrocław dysponuje potencjałem pozwalającym na realizację projektów w oparciu o możliwości produkcyjne dwóch zakładów: we Wrocławiu i w Obornikach Wielkopolskich.

  „Mostostal Wrocław to marka rozpoznawalna i ceniona na rynku. Nasi kontrahenci doceniają rzetelność i kompleksowość usług firmy, a oferowane przez nas konkurencyjne warunki cenowe pozwalają pozyskać nowe kontrakty. Restrukturyzacja zakładów – związana z fuzją Mostostalu i Metalplastu – powinna zostać zakończona do końca roku 2009. Prowadzone w spółce działania modernizacyjne mają na celu z jednej strony redukcję kosztów stałych, a z drugiej przygotowanie jej do wejścia na nowe rynki zbytu” - mówi Dariusz Zieliński, prezes zarządu FAM Grupa Kapitałowa SA.

 • Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej FAM

  Nadrzędnym celem zarządu jest przedstawienie inwestorom i akcjonariuszom sytuacji w Grupie Kapitałowej FAM w sposób jak najbardziej rzetelny. Podstawą do takiego działania są przepisy prawa, w tym przypadku MSR 36. Decyzja o przeprowadzeniu badania weryfikacji wartości aktywów i inwestycji Grupy spowodowana była istotnymi zmianami, zarówno na rynku, jak i w samych spółkach, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Bardzo istotnym dla prawidłowej wyceny aktywów jest także fakt długotrwałego braku rentowności spółki FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o.

  Na dzień 31 marca 2009 odchodzący Zarząd nie przedstawił sprawozdań finansowych spółek FAM-Technika Odlewnicza oraz FAM Grupa Kapitałowa S.A., dlatego nowy Zarząd został zobligowany, by wziąć na siebie odpowiedzialność za rzetelność raportów prezentujących wyniki finansowe Grupy. Na podstawie budżetów przygotowanych przez poprzedni Zarząd zleciliśmy przeprowadzenie testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych, a ich poprawność zweryfikował zewnętrzny podmiot - Ernst&Young Corporate Finance Sp. z o.o.

  Nowa wycena gruntu w Spółce Stradom została przeprowadzona przez biegłego rzeczoznawcę i na takiej podstawie wprowadzona do sprawozdania skonsolidowanego. Zarząd FAM GK SA dokonał wszelkich działań, dzięki którym obraz ksiąg jest rzetelnym odzwierciedleniem sytuacji Grupy Kapitałowej.

  Testy na przeszacowanie wartości majątku FAM GK SA przeprowadzone zostały zgodnie z polityką rachunkowości prezentowaną przez Grupę i wynikającą z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 36). Zgodnie z nimi badanie takie powinno być wykonywane za każdym razem, gdy powstaną ku temu przesłanki. Przeprowadzone przez nowy Zarząd testy zweryfikowane zostały przez zewnętrznego eksperta pod kątem metodologii wyceny i przyjęte przez biegłego rewidenta Grupy.

  Zapewniamy, że wszelkim naszym działaniom towarzyszy nadrzędny cel, jakim jest wzrost wartości FAM GK SA i całej Grupy dla akcjonariuszy i inwestorów. Wierzymy, że w czasach trudnych należy stosować konserwatywną politykę rachunkowości i na bieżąco weryfikować wartość aktywów, koncentrując się na wynikach operacyjnych spółek.

  Dariusz Zieliński

  Prezes Zarządu

  Grupa Kapitałowa FAM

 • Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej FAM w sprawie skonsolidowanego raportu finansowego za 2008 rok

  Rok 2008 był okresem niezwykle trudnym dla branży przemysłowej. Destabilizacja złotówki oraz wahania cen surowców, metali i ropy naftowej były powodem pogorszenia kondycji wielu polskich spółek, w tym także tych należących do Grupy Kapitałowej FAM.

  Ze względu na wysoką niestabilność i nieprzewidywalność rynku publikacja jednostkowych wyników za 2008 została poprzedzona wnikliwą analizą makro i mikro otoczenia spółek na podstawie, której Zarząd przeprowadził testy na utratę wartości udziałów podmiotów zależnych zgodnie z MSR 36.

  Wyniki testów przeprowadzonych przez niezależnych ekspertów wykazały wartości znacznie różne w stosunku do wartości prezentowanych w raporcie finansowym w IV kwartale 2008. Uwzględnienie nowych, dostosowanych do obecnej sytuacji rynkowej wycen spółek należących do Grupy spowodowało, że rok 2008 ostatecznie został zamknięty stratą.

  Przecena wartości części spółek zależnych przekładająca się na znacząco słabsze od zakładanych wyniki 2008 roku, nie ma bezpośredniego wpływu na działalność operacyjną spółek zależnych, a jest jedynie urealnieniem wartości ich aktywów w portfelu FAM GK. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż utrata wartości jest spowodowana między innymi sytuacją na rynku nieruchomości, co oznacza, iż zgodnie z MSR 36 w przypadku zmian sytuacji rynkowej i zwiększeniem popytu na aktywa firmy Zarząd spółki przeprowadzi ponowne testy a ich wyniki zamieści w kolejnych sprawozdaniach.

  Chcemy podkreślić, że wyniki 2008 roku, które okazały się znacząco słabsze od zakładanych, traktujemy jako sytuację przejściową i jesteśmy przekonani, że kolejne kwartały pokażą zauważalną poprawę kondycji FAM GK i całej Grupy.

  Zapewniamy jednocześnie, że wszelkim naszym działaniom towarzyszy nadrzędny cel, jakim jest wzrost wartości FAM GK SA i całej Grupy dla akcjonariuszy i inwestorów. Wierzymy, że konsekwentna realizacja głównych założeń FAM Grupy Kapitałowej SA znajdzie odzwierciedlenie w solidnych podstawach dynamicznego i systematycznego rozwoju firmy w przyszłości.

  Dariusz Zieliński

  Prezes Zarządu

  Grupa Kapitałowa FAM

 • Wyjaśnienie Zarządu w sprawie wyników osiągniętych przez FAM GK w I kwartale 2009

  I kwartał 2009 roku był kolejnym okresem spowolnienia gospodarczego, którego skutki odczuła również FAM Grupa Kapitałowa SA. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku prezentowane przychody i wyniki wykazują niższe wartości: odpowiednio 41,9 mln zł (-26%) oraz -0,33 mln zł (-109%).

  Na spadek przychodów wpłynęły m.in.:

  - Niższe ceny ropy naftowej i cynku – co skutkowało obniżeniem cen produktów i usług sprzedawanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej FAM.

  - Działania restrukturyzacyjne w segmencie tkanin technicznych i odlewnictwa metali nieżelaznych, obejmujące m.in. likwidację linii produkcyjnych nierentownych asortymentów.

  - Kryzys gospodarczy – globalne spowolnienie rozwoju gospodarczego oraz znaczące ograniczenie inwestycji na rynku budowlanym.

  Natomiast spadek wyniku netto jest efektem przede wszystkim obniżenia cen usług w segmencie cynkowniczym związanym z zaostrzającą się konkurencją. Na uwagę zasługuje jednak fakt zmniejszenia kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży o 1.5 mln zł w I kwartale 2009 roku (niezależnie od występujących w tym okresie jednorazowych kosztów związanych z odprawami w związku z m.in. restrukturyzacją przeprowadzaną w segmencie konstrukcji przemysłowych).

  Najbardziej rentownym segmentem w ramach Grupy Kapitałowej FAM pozostaje cynkowanie ogniowe, które charakteryzuje się wysokimi marżami. Wyniki tego segmentu – mimo, że wciąż najlepsze spośród prowadzonych przez spółki Grupy – nie osiągnęły zakładanego poziomu. Zakres zrealizowanych zamówień nie pozwolił na wykorzystanie pełnych mocy produkcyjnych zakładów.

  Pozostałe segmenty działalności już w I kwartale 2009 odczuły efekty działań restrukturyzacyjnych podjętych w 2008 roku:

  - Strata segmentu odlewnictwa metali nieżelaznych zmniejszyła się o ponad 800 tys. W dużym stopniu jest to spowodowane wzrostem rentowności sprzedawanych towarów. W 2009 roku kontynuowane będą działania naprawcze i wzrost efektywności.

  - Wyniki osiągnięte przez segment tkanin technicznych w I kwartale 2009 roku w pełni obrazują trafność decyzji podjętych w 2008 roku. Zmniejszyły się przychody segmentu, jednakże rezygnacja z nisko marżowych produktów i skierowanie mocy produkcyjnych na asortyment o wyższej rentowności przełożyło się na zdecydowaną poprawę rentowności. W 2009 roku kontynuowane są działania restrukturyzacyjne w zakresie zagospodarowywania wolnego majątku, wdrażany jest również nowy model zarządzania jednostką, a także rozważane są perspektywy rozszerzenia działalności Stradom SA w ramach dotychczasowej aktywności.

  - Znacząco pogorszyły się wyniki segmentu konstrukcji stalowych ze względu na niewystarczający pakiet zamówień na wyroby i usługi oferowane przez spółkę przy wysokim poziomie kosztów stałych. Obecnie kontynuowany jest proces restrukturyzacji rozpoczęty w 2008 roku, a jego efekty powinny być widoczne w II półroczu 2009 roku.

  Zakładamy, że w kolejnych okresach sprawozdawczych Grupa uzyska dużo lepsze wyniki niż w I kwartale bieżącego roku. Będzie to wynikiem wzrostu popytu na produkty i wyroby oferowane przez spółki, co jest związane z sezonowością sprzedaży, a także skutkiem podjętych działań restrukturyzacyjnych rozpoczętych 2008 roku i kontynuowanych w 2009.

  Zamierzamy konsekwentnie pracować nad poprawą efektywności i zyskowności całej Grupy jak i każdej ze spółek z osobna. Duże nadzieje wiążemy z branżą cynkowniczą i planujemy dalszy rozwój koncentrować na tym właśnie segmencie.

  Zapewniamy jednocześnie, że wszelkim naszym działaniom towarzyszy nadrzędny cel, jakim jest wzrost wartości Grupy na rzecz akcjonariuszy i inwestorów. Wierzymy, że konsekwentna realizacja głównych założeń Grupy Kapitałowej FAM znajdzie odzwierciedlenie w solidnych podstawach dynamicznego i systematycznego rozwoju firmy w przyszłości oraz wzrostu jej wartości.

  Dariusz Zieliński

  Prezes Zarządu

  Grupa Kapitałowa FAM

 • Zmiany w Zarządzie FAM GK

  W dniu 26 marca br. Rada Nadzorcza FAM Grupa Kapitałowa przyjęła rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu Piotra Janczewskiego oraz wiceprezesa zarządu Macieja Adamczyka. Rezygnacja i przekazanie obowiązków nowemu Zarządowi nastąpią z dniem 31 marca 2009 roku. Jest to wspólna decyzja Zarządu i Rady Nadzorczej (powołanej pod koniec lutego 2009) będąca konsekwencją rozbieżności poglądów dotyczących wizji rozwoju FAM GK.

  Dotychczas realizowana strategia rozwoju FAM Grupa Kapitałowa S.A zakładała budowę zdywersyfikowanej grupy przemysłowej funkcjonującej w szeroko rozumianej branży budowlanej. W ten sposób FAM GK - wcześniej zajmujący się wyłącznie odlewnictwem metali - stał się holdingiem spółek przemysłowych z dominującym segmentem usług cynkowania ogniowego (zarówno pod względem generowanych wyników jak i środków przeznaczanych na inwestycje). Zarząd planował kolejne akwizycje, rozwój organiczny przejętych podmiotów i dążenie do rynkowej wyceny aktywów poprzez IPO spółek zależnych z zachowaniem pakietów kontrolnych. Ta strategia zapewne ulegnie modyfikacji. Nowi właściciele zamierzają skupić się na działalności cynkowniczej – jako najbardziej perspektywicznej. Pozostałe aktywa grupy mogą zostać przeznaczone na sprzedaż.

 • GK FAM – trzykrotny wzrost zysku w IV kwartale 2008

  FAM Grupa Kapitałowa SA osiągnęła w IV kwartale 2008 zysk netto w wysokości 2,8 mln zł, co oznacza trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rentowność operacyjna w tym czasie zwiększyła się o 30% (do 9,1%) w stosunku do IV kwartału 2007. Przychody Grupy w ostatnim kwartale 2008 roku wyniosły 48,2 mln zł.

  Dobre wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku wyników są efektem konsekwentnego rozwoju działalności w najbardziej rentownych segmentach – takich jak cynkowanie ogniowe – jak również skutecznie prowadzonej restrukturyzacji w segmentach odlewniczym i tkanin technicznych.

 • GK FAM – fuzja Mostostal Wrocław i Metalplast-Systemy Budowlane zakończona

  Od 1 stycznia 2009 roku działalność Mostostal Wrocław została poszerzona o zdolności wytwórcze Metalplast-Systemy Budowlane. Decyzją Sądu Rejonowego we Wrocławiu połączenie obu spółek należących do Grupy Kapitałowej FAM zostało zrealizowane przez przeniesienie całego majątku Metalplast-Systemy Budowlane na spółkę Mostostal Wrocław. Tym samym Zarząd FAM GK realizuje zakładany w strategii projekt konsolidacji segmentu konstrukcji stalowych w ramach holdingu.

  W wyniku fuzji Mostostal Wrocław SA dysponuje potencjałem pozwalającym na realizację projektów w oparciu o możliwości produkcyjne dwóch zakładów: we Wrocławiu i w Obornikach. Połączony podmiot w dalszym ciągu będzie funkcjonował pod nazwą Mostostal Wrocław SA, ale będzie mógł również wykorzystywać rozpoznawalną na rynku obiektowych konstrukcji stalowych markę Metalplast-System.

 • GK FAM – fuzja spółek z segmentu konstrukcji czeka już tylko na rejestrację w sądzie

  5 grudnia zakończono przedostatni etap fuzji Mostostal Wrocław i Metalplast-Systemy Budowlane, spółek należących do Grupy Kapitałowej FAM. Zgromadzenie Wspólników Metalplast-Systemy Budowlane podjęło uchwałę o połączeniu spółek przez przeniesienie całego majątku Metalplast-Systemy Budowlane do Mostostalu Wrocław. Tym samym Zarząd FAM GK realizuje zakładany w strategii projekt konsolidacji segmentu konstrukcji stalowych w ramach holdingu.

 • FAM Grupa Kapitałowa – koszty restrukturyzacji dwóch spółek portfelowych obciążyły wyniki kwartalne

  FAM Grupa Kapitałowa SA w III kwartale 2008 zanotowała stratę netto w wysokości 10,78 mln zł. To efekt jednorazowego ujęcia przyszłych kosztów restrukturyzacji w dwóch spółkach zależnych – Stradom i FAM Technika Odlewnicza. Pozytywny wpływ na wyniki miały rezultaty innej spółki z grupy – FAM Cynkowanie Ogniowe, gdzie po trzech kwartałach zysk na sprzedaży był ponad trzykrotnie wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku. W III kwartale przychody Grupy FAM zwiększyły się w stosunku do III kwartału 2007 o 5,3% – do 55,34 mln zł.

 • FAM Cynkowanie Ogniowe jest już spółką akcyjną

  1 września FAM Cynkowanie Ogniowe – podmiot zależny od FAM Grupa Kapitałowa SA – otrzymał postanowienie sądu rejestrowego o przekształceniu formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Zmiana statusu FAM CO jest kolejnym krokiem w kierunku upublicznienia firmy na rynku regulowanym.

  FAM Cynkowanie Ogniowe SA jest jednym z największych graczy na polskim rynku usług cynkowniczych. W jej skład wchodzą trzy nowoczesne zakłady – w Rawie Mazowieckiej, Wrocławiu oraz Obornikach Wielkopolskich. W pierwszym półroczu 2008 - dzięki ubiegłorocznym inwestycjom - FAM CO odnotowała prawie trzykrotny wzrost przychodów i ponad czterokrotny wzrost wyniku netto. Rentowność tego obszaru działalności w I półroczu 2008 wyniosła niemal 30%, co oznacza wzrost aż o 47%.

 • FAM Grupa Kapitałowa – zysk netto po dwóch kwartałach 2008 wzrósł o 123%

  FAM Grupa Kapitałowa SA osiągnęła w I półroczu 2008 zysk netto w wysokości 6,42 mln zł, co oznacza wzrost o 123% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2007 o 17% – do 116,46 mln zł. Grupa wypracowała wynik operacyjny (EBIT) o 180% wyższy wobec tego samego okresu 2007.

  Przychody Grupy w II kwartale 2008 roku osiągnęły wartość 59,67 mln zł i wzrosły o 22% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, natomiast zysk netto zwiększył się o 122% – do 3,19 mln zł.

 • FAM GK planuje fuzję dwóch spółek zależnych

  W wyniku umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej FAM, 100% udziałów w spółce Metalplast-Systemy Budowlane – należących dotychczas do FAM Cynkowanie Ogniowe – znalazło się w Mostostalu Wrocław. Przeprowadzone zmiany mają na celu przygotowanie struktury organizacyjnej i prawnej Mostostalu Wrocław i Metalplastu-Systemy Budowlane do fuzji obu podmiotów. Tym samym FAM GK realizuje zakładany w strategii rozwój segmentu konstrukcji stalowych.

  Po połączeniu spółka będzie dysponowała potencjałem umożliwiającym realizację projektów rozwojowych w oparciu o zdolności wytwórcze dwóch zakładów produkcyjnych (we Wrocławiu i w Obornikach), kompetencje techniczne obu spółek, a także wysoce rozpoznawalne na rynku konstrukcji stalowych marki produktowe (Mostostal Wrocław i Metalplast System). W dalszej kolejności – poza rozwojem organicznym – planowane jest zwiększanie potencjału segmentu konstrukcji stalowych przez akwizycje. Rozwój tego obszaru działalności pozwoli ponadto na wykorzystanie efektów synergii z segmentem usług cynkowniczych, gdyż producenci konstrukcji stalowych są odbiorcami usług cynkowniczych.

 • Strona www.famgk.pl nominowana do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta

  FAM Grupa Kapitałowa – jako jedna z 11 spółek z indeksu giełdowego sWIG80 – została zakwalifikowana do II etapu konkursu na najlepszą stronę internetową emitenta roku 2008. Projekt Złota Strona Emitenta, organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, ma na celu wyróżnienie firm, które najbardziej efektywnie komunikują się z inwestorami za pomocą stron internetowych. Patronat nad konkursem objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Dobra passa trwa - kolejny kontrakt Mostostalu Wrocław

  Mostostal Wrocław SA – spółka z Grupy Kapitałowej FAM – podpisała w ramach konsorcjum firm umowę związaną z realizacją prac budowlanych i modernizacyjnych lodowiska sportowego katowickiego Spodka. Wartość zamówienia realizowanego przez Mostostal dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach przekracza 700 tys. zł. Tym samym łączna kwota kontraktów zawartych przez tę spółkę w ciągu ostatnich dwóch tygodni przekroczyła 6 mln zł.

  Umowa Mostostalu Wrocław z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Katowicach dotyczy szeregu prac związanych z modernizacją maszynowni lodowiska katowickiego Spodka wraz z instalacją nowych urządzeń chłodniczych.

 • Mostostal Wrocław finalizuje kolejne umowy

  Mostostal Wrocław SA – spółka z Grupy Kapitałowej FAM – podpisała umowę obejmującą realizację prac budowlanych związaną z rozbudową Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu. Kontrakt o wartości 1,1 mln zł obejmuje przygotowanie projektu płyty lodowiska wraz z jego kompleksowym wykonaniem.

  W ramach umowy z Kozienickim Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu Mostostal Wrocław zbuduje płytę lodowiska o sztucznym systemie mrożenia o wymiarach 30x30 mb według samodzielnie przygotowanego projektu wykonawczego. Kontrakt obejmuje również dostarczenie i montaż układu chłodzenia, a także urządzeń technologicznych, energetycznych i oświetleniowych.

 • Grupa Kapitałowa FAM buduje w Zakopanem

  Mostostal Wrocław SA – spółka z Grupy Kapitałowej FAM – podpisała w ramach konsorcjum firm umowę obejmującą wykonanie i instalację maszyn na nowo budowanym torze lodowym do jazdy szybkiej na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Łączna wartość zamówienia realizowanego przez Mostostal Wrocław przekracza 4,15 mln zł.

  W ramach umowy z Centralnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki Mostostal Wrocław dostarczy i zamontuje system sztucznego mrożenia toru z maszynownią chłodu, oświetlenie i nagłośnienie, a także przygotuje instalacje teletechniczne i linie energetyczne. Umowę zawarto w ramach Konsorcjum Wykonawców, w którego skład wchodzą także dwie inne firmy.

 • FAM Grupa Kapitałowa po I kwartale 2008 poprawia marże

  FAM Grupa Kapitałowa SA osiągnęła w I kwartale 2008 najwyższy wynik operacyjny w dotychczasowej historii Grupy - 6,4 mln zł. Zysk netto przekroczył 3,2 mln zł, co oznacza 125% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody zwiększyły się w stosunku do I kwartału 2007 o 12% i osiągnęły poziom 56,8 mln zł.

  Zgodnie z założeniami drugiego etapu strategii dynamicznie rozwija się segment cynkowniczy – najbardziej rentowna działalność grupy. Po uruchomieniu nowego zakładu usług cynkowniczych w Rawie Mazowieckiej i przejęciu cynkowni w Obornikach znacznie wzrosła skala działalności spółki FAM Cynkowanie Ogniowe, a udział tego segmentu w przychodach całej Grupy zwiększył się do 35% z 13% w I kwartale 2007.

  „Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego kwartału. Szczególną satysfakcję sprawia nam istotny wzrost marż i rentowności w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Lokomotywą Grupy jest segment cynkowniczy gdzie tylko w ubiegłym roku zainwestowaliśmy blisko 65 mln zł” - mówi Piotr Janczewski, prezes zarządu FAM Grupa Kapitałowa SA.

 • Wysoka dynamika zysku operacyjnego utrzymana w IV kwartale i w całym roku

  FAM Grupa Kapitałowa SA w IV kwartale zwiększyła przychody o 22% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (z 48,5 mln zł do 59,1 mln zł). Zysk operacyjny został utrzymany na wysokim poziomie z III kwartału – ponad 4 mln zł a w całym roku wyniósł 12,5 mln zł i był o 67,5% wyższy niż w roku poprzednim. Przychody Grupy narastająco po czterech kwartałach 2007 roku ukształtowały się na poziomie 211 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 50% w stosunku do 2006 roku.

  Roczny zysk netto wyniósł 7 mln zł. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, które wystąpiły w 2006 roku (ujemna wartość firmy związana z przejęciem Stradom S.A.) Grupa wykazała blisko dwukrotnie wyższy wynik netto niż rok temu pomimo wysokich kosztów finansowych w IV kwartale w głównej mierze związanych z finansowaniem przeprowadzonych akwizycji, nowych projektów inwestycyjnych (cynkownia w Rawie Mazowieckiej) oraz zdarzeniami o charakterze jednorazowym i incydentalnym. Wyniki Grupy mogłyby być lepsze gdyby nie gorszy wynik segmentu odlewniczego.

 • Oświadczenie Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A.

  Zarząd FAM Grupa Kapitałowa informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy planowane na dzień 19 marca br., zostało zwołane na wniosek pana Mirosława Kalickiego, akcjonariusza FAM Grupa Kapitałowa, który posiada akcje stanowiące jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych. Porządek obrad zgromadzenia został wskazany przez ww. akcjonariusza. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa nie jest inicjatorem tego projektu. W tym przypadku rola Zarządu, ogranicza się do wykonania wniosku akcjonariusza. Pan Mirosław Kalicki zadeklarował, że w związku z trwającym zamieszaniem w akcjonariacie Ponar Wadowice, spółki która może stać się wiodącym akcjonariuszem FAM, bardzo poważnie rozważa zwiększenie swojego zaangażowania w FAM lub wprowadzenie do Spółki stabilnego, długoterminowego inwestora. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji w tej sprawie, propozycję nowej emisji akcji pan Kalicki przedstawi na NWZA FAM zwołanym na swój wniosek w dniu 19 marca br. Jednocześnie pan Mirosław Kalicki zapewnił, że ewentualna propozycja przeprowadzenia nowej emisji akcji będzie opierać się na zdrowych zasadach rynkowych uwzględniających interesy innych akcjonariuszy. Intencją pana Kalickiego jest minimalizacja ryzyka pojawienia się zakłóceń w realizowanej przez Zarząd strategii FAM.

 • Oświadczenie Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A.

  Zarząd FAM Grupa Kapitałowa informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy planowane na dzień 19 marca br., zostało zwołane na wniosek pana Mirosława Kalickiego, akcjonariusza FAM Grupa Kapitałowa, który posiada akcje stanowiące jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych. Porządek obrad zgromadzenia został wskazany przez ww. akcjonariusza. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa nie jest inicjatorem tego projektu. W tym przypadku rola Zarządu, ogranicza się do wykonania wniosku akcjonariusza. Pan Mirosław Kalicki zadeklarował, że w związku z trwającym zamieszaniem w akcjonariacie Ponar Wadowice, spółki która może stać się wiodącym akcjonariuszem FAM, bardzo poważnie rozważa zwiększenie swojego zaangażowania w FAM lub wprowadzenie do Spółki stabilnego, długoterminowego inwestora. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji w tej sprawie, propozycję nowej emisji akcji pan Kalicki przedstawi na NWZA FAM zwołanym na swój wniosek w dniu 19 marca br. Jednocześnie pan Mirosław Kalicki zapewnił, że ewentualna propozycja przeprowadzenia nowej emisji akcji będzie opierać się na zdrowych zasadach rynkowych uwzględniających interesy innych akcjonariuszy. Intencją pana Kalickiego jest minimalizacja ryzyka pojawienia się zakłóceń w realizowanej przez Zarząd strategii FAM.

 • FAM uruchomił nową cynkownię w Rawie Mazowieckiej

  FAM Cynkowanie Ogniowe, spółka z Grupy Kapitałowej FAM, uruchomiła dzisiaj nowo wybudowaną cynkownię w Rawie Mazowieckiej. Inwestycja powstała na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Rawa Mazowiecka, a jej wartość sięgnęła 26 mln zł.

  Projekt sfinansowano w 50% ze środków pozyskanych z emisji akcji serii E przeprowadzonej wiosną br., a w pozostałej części z kredytu bankowego. Tym samym zamknięto pierwszy etap inwestycji i przygotowano infrastrukturę dla realizacji kolejnych dwóch etapów: malarni proszkowej oraz linii do cynkowania elementów drobnych, które zostaną zrealizowane w ciągu dwóch lat. Dzięki tej inwestycji FAM wejdzie w najbardziej rentowne segmenty rynku cynkowniczego, dotychczas nie obsługiwane przez spółkę. Docelowe zdolności produkcyjne nowej cynkowni wyniosą ok. 32.000 ton rocznie, niemal dwukrotnie przekraczając obecne moce cynkowni wrocławskiej i obornickiej. Cynkowanie ogniowe jest najbardziej opłacalną linią biznesową Grupy Kapitałowej FAM, z rentownością przekraczającą 20%. Lokalizacja inwestycji na terenie SSE pozwoli skorzystać z ulg podatkowych do wysokości 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych.

 • Grupa Kapitałowa FAM – wyposaży magazyn chłodniczy WILD POLSKA

  Mostostal Wrocław SA – spółka z Grupy Kapitałowej FAM – podpisała umowę handlową z warszawską spółką WILD POLSKA Sp. z o.o. Kontrakt o wartości prawie 1,4 mln zł obejmie wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń chłodniczych w magazynie Zakładu Produkcyjnego WILD POLSKA w Karasiu koło Iławy.

  Kontrakt z WILD POLSKA jest kolejną umową zawartą w ostatnim kwartale przez Mostostal Wrocław. 17 października wchodzi w życie kontrakt Mostostalu z A.D. PLODOVI CRNE GORE Fruit&Vegetables Montenegro z Czarnogóry. Przedmiotem umowy o wartości ponad 2,45 mln zł jest dostawa chłodni wraz z instalacją chłodniczą i elektryczną do czarnogórskiej spółki. Na początku października umowa została zatwierdzona przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Grupa FAM - II odsłona strategii

  Wzrost wartości spółek zależnych, wprowadzenie ich na warszawską giełdę i dalszy rozwój Grupy poprzez akwizycje m.in. w segmencie konstrukcji stalowych to podstawowe założenia drugiego etapu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej FAM.

  FAM - będący już dzisiaj grupą przemysłową - chce działać w oparciu o model finansowej grupy kapitałowej, gdzie spółka dominująca koncentruje się na zarządzaniu strategicznym portfelem spółek zależnych i operacjach kapitałowych takich jak: przejęcia, fuzje, podziały spółek, etc. Zarząd grupy będzie dążył do uzyskania rynkowej wyceny wszystkich istotnych aktywów finansowych przez upublicznienie spółek zależnych i przy założeniu utrzymania pełnej kontroli operacyjnej przez FAM. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży części pakietów spółek debiutujących na giełdzie posłużą do finansowania dalszego rozwoju Grupy.

 • FAM Grupa Kapitałowa SA – właścicielem Metalplast-System

  FAM Grupa Kapitałowa SA sfinalizowała proces przejęcia 100% udziałów Metalplast-System. W dniu dzisiejszym zapłacono I ratę należności na rzecz poprzednich właścicieli spółki i tym samym własność wszystkich udziałów przeszła na FAM.

  Z transakcją związana jest także uchwała o emisji akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podjęta na ostatnim posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Spółka Metalplast-System – połączona z FAM Cynkowanie Ogniowe wchodzącą w skład grupy FAM – zadebiutuje w II połowie 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • FAM Grupa Kapitałowa SA – emisja akcji serii F przegłosowana

  Akcjonariusze FAM Grupa Kapitałowa SA na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – wznowionym po przerwie w dniu 21 sierpnia 2007 – podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.