Dotyczy uchwał NWZ z 19 lutego 2019 r.

Marzec 29, 2019

W związku z postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy o zabezpieczeniu roszczenia wstrzymującego wykonalność uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM S.A. (dalej: NWZ FAM) z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 3 NWZ FAM z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 Sp. z o.o. w trybie art. 418 k.s.h. akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 4 NWZ FAM z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 4 NWZ FAM z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 k.s.h., Spółka wstrzymała wydawanie jak i sporządzanie nowych dokumentów/odcinków zbiorowych akcji FAM S.A. w oparciu ww. uchwałę nr 3 NWZ FAM z dnia 19 lutego 2019 r.