Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Marzec 22, 2018

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Spółka informuje , że dniu 22 marca 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 58(5446) pod pozycją 12267  ukazało się ogłoszenie Spółki FAM S.A.

W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2018 r., na godzinę 10:00, we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33, TERMINAL HOTEL, sala konferencyjna Odyssey (dalej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie

- uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 30.000.000,04 zł poprzez emisję nie więcej niż 103.448.276 nowych akcji imiennych Spółki serii G w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji imiennych Spółki serii G i w sprawie zmiany Artykułu 7. Statutu Spółki;

- uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

- uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej do jego ustalenia

- uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

7. Zamknięcie obrad.