Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Marzec 8, 2018

Spółka informuje , że dniu 8 marca 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48(5436) pod pozycją 10145  ukazało się ogłoszenie Spółki FAM S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2018 r. o godz. 10:00 we Wrocławiu przy Ul. Rakietowej 33, TERMINAL HOTEL, sala konferencyjna Odyssey.

 Porządek Obrad:

1.  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie:

- uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

- uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do jego ustalenia

7. Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym nr 48