Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 18.06.2018

Maj 23, 2018

Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Burakowskiej 5/7, KRS 0000649487, REGON: 365959671 , NIP: 5252686206 (dalej także jako: „THC SPV10”), uprawniona do 26.061.850 akcji zwykłych na okaziciela oraz 86.206.896 akcji imiennych spółki pod firmą: FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-611), przy ul. Avicenny 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000065111, REGON: 870260262 , NIP: 8750002763 , o kapitale zakładowym w wysokości 34.246.061,43 zł (dalej również jako: „Spółka”), reprezentujących łącznie 95,07% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 399 § 3 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.4 i art. 34 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 r., na godz. 1000, we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33, TERMINAL HOTEL, sala konferencyjna Odyssey, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

        1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

        2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

        3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

        4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

       5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy

           reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.

       6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek

           handlowych.

       7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Nr 99