Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czerwiec 1, 2018

Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

 

Zarząd FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 395 § 1 w zw. z 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułów 24.1, 26 i 34 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r. na godz. 11:00, w Warszawie przy Pl. Inwalidów 10 Sala Dąb Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

  1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku;

  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;

  3) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;

  4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

  1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku;

  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;

  3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku;

  4) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;

  5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku;

  6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY NR 105