Regulamin wydawania akcji

Luty 21, 2019

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19.02.2019 r. uchwały nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki należących do akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w celu ustanowienia zasad wydawania osobom uprawnionym Dokumentów Akcji (względnie odcinków zbiorowych Akcji), Zarząd Spółki przyjął „Regulamin wydawania dokumentów (względnie odcinków zbiorowych) akcji Spółki pod firmą FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu”.