• Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

   

  W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Państwa prywatność informujemy, że: 

   

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-611) przy ul. Avicenny 16 (dalej: FAM S.A.), e-mail: administrator@famgk.pl, reprezentowaną przez Zarząd Spółki.

   

  2. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od FAM S.A. ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia w przypadku ziszczenia się dwóch przesłanek wynikających z art. 20 RODO.

   

  3. Jeżeli uznacie Państwo, że Wasze dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego, reklamacji wykonywanych usług, jeśli takie się pojawią.

   

  5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub zlecenia.

   

  6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na FAM S.A. ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

   

  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz FAM S.A. usługi windykacyjne, prawne oraz dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

   

  8. Państwa dane osobowe będą przez FAM S.A. przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.