GDPR

INFORMAČNÍ DOLOŽKA

V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice č. 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů), dále „GDPR“, Vám oznamujeme následující skutečnosti:

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je FAM S.A. se sídlem ve Varšavě (01-066) ul. Burakowska 5/7 (dále jen: FAM S.A.), e-mail: , zastoupená Představenstvem společnosti.

S případnými dotazy a požadavky souvisejícími se zpracováním Vašich osobních údajů se obracejte na e-mail: .

Účely zpracovávání a právní základ 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

1) uzavírání a realizace smluv a objednávek pro zákazníky a dodavatele, posouzení žádosti o poskytnutí odložené splatnosti, případných reklamací atd.,

2) plnění zákonných povinností správce,

3) uskutečňování podnikatelské činnosti, zajišťování obchodní komunikace a korespondence,

4) zjištění, vyšetřování nebo ochranu před nároky.

Právním základem zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. EU L z r. 2016 č. 119, str. 1), dále jen „GDPR“, (tzn. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste, nebo pro uskutečnění aktivit na Vaši žádost před uzavřením smlouvy), čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (tj. zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti FAM S.A., jako je např. povinnost archivace) a čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR (tzn. zpracování je nezbytné pro zjištění, vyšetření nebo obrany před nároky).

Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů budou subjekty, kterým máme povinnost poskytovat údaje na základě platných právních předpisů, a subjekty poskytující společnosti FAM S.A. služby v oblasti vymáhání pohledávek, právní služby, kurýrní a poštovní služby.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím 

Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu spolupráce s daným subjektem a po jejím ukončení do doby uplynutí doby archivace dle platných právních předpisů a do doby promlčení případných nároků.

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, výmaz, právo podat námitku z důvodu zvláštních okolností. Máte tedy právo požadovat po společnosti FAM S.A., aby omezila zpracování Vašich údajů, a právo na jejich přenos, pokud budou naplněny dvě podmínky dle čl. 20 GDPR.

Stížnost dozorovému orgánu

Pokud se budete domnívat, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Povinnost poskytnutí údajů 

Poskytnutí údajů je dobrovolné, je ale nezbytné pro navázání spolupráce a plnění smluv a pro zajištění obchodní komunikace. Jejich neposkytnutí znemožní navázání spolupráce a realizaci zakázek.

Automatizované rozhodování

Vaše údaje nebudou používány pro automatizované rozhodování (včetně profilování).