RODO

FAM S.A. > RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że: 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest FAM S.A. z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 5/7 (dalej: FAM S.A.), 

e-mail: , reprezentowaną przez Zarząd Spółki.

W przypadku pytań lub zgłoszeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych proszę wysyłać informacje  na adres e-mail:

Cele przetwarzania i podstawa prawna 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1) zawierania i realizacji umów i zamówień dla klientów lub kontrahentów, rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego, ewentualnych reklamacji etc.,

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

3)prowadzenia działalności gospodarczej, kontaktów handlowych oraz prowadzeniem korespondencji,

4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na FAM S.A. ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz FAM S.A. usługi windykacyjne, prawne oraz dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

Przekazywanie danych do państw trzecich 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

Okres przechowywania 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z danym podmiotem oraz po jego ustaniu – do czasu upływu okresu przechowywania wskazanego w obowiązujących przepisach prawa oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje uprawnienia 

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od FAM S.A. ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia w przypadku ziszczenia się dwóch przesłanek wynikających z art. 20 RODO.

Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych jest – dobrowolne, niemniej niezbędne dla nawiązania współpracy i realizacji umów, jak również zapewnienia kontaktów gospodarczych, a ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie współpracy i realizację zamówień.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).